Selecteer een pagina

MILIEU EN REGELGEVING.

Het milieurecht omvat een verzameling van wetten  en besluiten. De kern bestaat uit de wet milieubeheer: een zogenaamde raamwet.
Het doel/uitgangspunt van de Wet Milieubeheer is de bescherming van het milieu. De wet is een gereedschapskist om dit doel te kunnen bereiken: milieuplan, milieuprogramma, milieueffectrapportage, milieukwaliteitseisen, financiële heffingen, bijdragen, schadevergoedingen, etc. Het gereedschap wordt toegepast, afhankelijk van het onderwerp: bijvoorbeeld bodem, afvalstoffen, overlast.

De Wet Milieubeheer wordt vaak aangepast in verband met Europese regels. Naast de Wet Milieubeheer bestaan nog een aantal andere losse wetten: Meststoffenwet, de Wet Geluidhinder, Wet Bodembescherming, Waterwet.
Verder gelden meer specifieke regels in de vorm van besluiten. Spil daarbij is het Activiteitenbesluit, bestaande uit algemene regels, die zich steeds uitbreiden. Meer en meer bedrijven komen daardoor onder dit besluit te vallen, waardoor vergunningplicht niet geldt.

Vanzelfsprekend kan ik u hierover in verband met uw vraag nader advies en bijstand geven.