Selecteer een pagina

AGRARIERS ATTENTIE!

MESTSILO IS EEN BOUWWERK, MAAR GEEN GEBOUW.
STRIJD MET HET BESTEMMINGSPLAN.

Dit vraagpunt is van belang in verband met hoogtebepalingen van bouwwerken in
bestemmingsplannen.
Voor bouwwerken, die geen gebouw zijn, is de toegestane maximale hoogte vaak veel lager dan de hoogte van bouwwerken, die wel gebouw zijn.

Dit was bijvoorbeeld het geval in het bestemmingsplan `Buitengebied Borne´.
In dit geval was bepaald, dat gebouwen geen bouwwerk zijnde, een hoogte van maximaal 3 meter mogen hebben. Bouwwerken, wel gebouwen zijnde, mogen maximaal een hoogte van 8 of 12 meter hebben, afhankelijk van in welk bouwvlak het bouwwerk zou moeten worden gebouwd.

Wanneer is een bouwwerk een gebouw en wanneer is dat niet het geval?
Hoe zit dat met een silo?

De Raad van State diende te beoordelen, of de in een bouwplan opgenomen silo, die hoger was dan 3 meter wel of geen gebouw zou vormen. Dat heeft de Raad van State dan ook uitvoerig getoetst.

De Raad van State vindt, dat een bouwwerk als volgt dient te worden gedefinieerd:
´elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van
bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in
of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren´.
Onder gebouw wordt verstaan: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel
of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt´.

Vervolgens toetst de Raad van State aan deze definities.

´De silo´s zijn niet voorzien van een toegangsdeur. Ze beschikken over een mangat, dat in geval van bijvoorbeeld onderhoud, toegang geeft tot de silo. Er kan hierdoor niet op betrekkelijk eenvoudige wijze toegang worden verkregen tot de silo´s. Nu voorts de silo´s worden gevuld met onder andere dierlijke drijfmest, is de Afdeling van oordeel dat de silo´s niet voor mensen toegankelijk zijn, en
daarmee niet kunnen worden aangemerkt als gebouw. Dat tussen twee van de silo´s, en daaraan vast, een gebouw is gebouwd, waarin zich technische installaties bevinden, maakt dat niet anders. Dit betekent dat de planvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van toepassing zijn de op de silo´s.´

De silo is hoger dan 3 meter, dus in strijd met het bestemmingsplan: geen vergunning voor de
aanvrager.
Overleg met de gemeente is dan noodzakelijk om te bekijken welke mogelijkheden er nog over zijn om toch vergunning te verkrijgen, ondanks strijd met het bestemmingsplan.

Zie Raad van State: 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2816 (via Google).