Selecteer een pagina

Positie

Lidmaatschappen

LIEFTING LEGAL

Lidmaatschap
Nederlandse Orde
van Advocaten

Lidmaatschap

Mr Drs A.J.P. Liefting is lid van de Nederlandse orde van advocaten en gebonden aan gedragsregels van de orde.
Hij staat op het tableau ingeschreven, kenmerk A10892.

Rechtsgebiedenregister:

Mr Drs A.J.P. Liefting heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • huurrecht woonruimte
 • huurrecht bedrijfsruimte. 

Op grond van deze registratie is Mr Liefting verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen. 

Beroepsaansprakelijkheid & Klachtenregeling

LIEFTING LEGAL heeft op basis van de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Allianz Nederland Schadeverzekering B.V., gevestigd te Rotterdam, polisnummer SF231520182. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het verschuldigde eigen risico onder die verzekering. Hoogte dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering is € 500.000,00 per aanspraak, € 1.000.000,00 per jaar.

Het kantoor van Mr Liefting hanteert een modelklachtenregeling en daarmee wordt voldaan aan alle wettelijke eisen.

Model kantoorklachtenregeling (artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur).

LIEFTING LEGAL, gevestigd te Heemstede.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkende personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2: Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Liefting Legal en de cliënt;
 2. Liefting Legal draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3: Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4: Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop, dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening;
 2. Liefting Legal heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt;
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillen Commissie voor de Advocatuur.

Artikel 5: Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr Drs A.J.P. Liefting, eigenaar van Liefting Legal, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris;
 2. De klachtenfunctionaris stelt klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht;
 3. Mr Liefting en zijn cliënt trachten samen tot een oplossing te komen;
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven;
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen;
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen Mr Liefting en de klager het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6: Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. Mr Liefting neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht;
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht;
 2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht;
 3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8: Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp;
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

PRIVACYVERKLARING

LIEFTING LEGAL gaat op uiterst zorgvuldige wijze met uw privacy om.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om privacy van cliënten, bezoekers van de website van Liefting Legal en om alle contacten met andere personen en organisaties.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met volledige inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen, die de privacyregelgeving daaraan stelt.

Naar aanleiding van uw bezoek op de website van Liefting Legal worden uw persoonsgegevens niet opgenomen, laat staan bijgehouden en/of verwerkt.

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies, zodat geen informatie over uw bezoek wordt vastgelegd.

Mocht u vinden, dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, dan kunt u per e-mail (info@lieftinglegal.nl)  of per post op onderstaand adres contact met Liefting Legal opnemen.

LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR

Glipper Dreef 82

2104 WL Heemstede

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LIEFTING LEGAL

1.

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor LIEFTING LEGAL werkzame personen.

2.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LIEFTING LEGAL.

3.

LIEFTING LEGAL heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.

Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EURO 4.500,00 (inclusief B.T.W.) of indien het door LIEFTING LEGAL in rekening gebrachte honorarium (inclusief B.T.W.) hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van EUR 6.500,00.

4.

LIEFTING LEGAL zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever.

Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Als een dergelijke door LIEFTING LEGAL ingeschakelde derde zijn/haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft LIEFTING LEGAL de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden.

5.

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden of in redelijkheid bekend had moeten zijn met de schade en met de aansprakelijkheid daarvoor van LIEFTING LEGAL en/of van aan LIEFTING LEGAL verbonden of vroeger aan LIEFTING LEGAL verbonden personen.

6.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7.

LIEFTING LEGAL kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. LIEFTING LEGAL zal deze gelden storten bij een door LIEFTING LEGAL te bepalen bank. LIEFTING LEGAL is niet aansprakelijk, als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.

8.

Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is LIEFTING LEGAL verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.

9.

LIEFTING LEGAL behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alle door opdrachtgever verstrekte gegevens worden uitsluitend door LIEFTING LEGAL  gebruikt indien dit voor het sluiten en nakoming van de overeenkomst en voor de nakoming van overige bepalingen (waaronder deze voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsuitvoering van LIEFTING LEGAL, noodzakelijk is.

De op de website geplaatste privacyverklaring maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

10.

Het in verband met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna LIEFTING LEGAL het recht heeft het dossier te vernietigen.

11.

Alle door LIEFTING LEGAL verzonden declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan LIEFTING LEGAL aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand. LIEFTING LEGAL is gerechtigd de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten over het verschuldigde factuurbedrag bij de opdrachtgever in rekening te brengen, krachtens de staffel van het Besluit BIK, gebaseerd op de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

12.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en LIEFTING LEGAL is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste instantie worden behandeld door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Geschillen tussen LIEFTING LEGAL en consument-opdrachtgever worden behandeld door de Geschillencommissie voor de Advocatuur, die daarover een bindend advies zal geven.

KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER/B.T.W. NUMMER. 

LIEFTING LEGAL is gevestigd te Heemstede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34300149.

Het B.T.W. nummer van LIEFTING LEGAL is NL002066754B07

WAARNEMING:
Bij langer durende afwezigheid wordt de praktijk van Mr Liefting waargenomen door Mr M.S. Rozenbeek, advocaat te Bloemendaal, uiteraard in nader overleg met cliënt.

 

 

DERDENREKENING:
Mr Drs A.J.P. Liefting is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.

“Laten we praten”

Neem nu vrijblijvend contact op!

LIEFTING LEGAL beschikt over uitstekend zakelijke contacten in zijn netwerk, waarvan LIEFTING LEGAL zonodig aanvullend gebruik kan maken, indien dit uw zaak ten goede komt, in overleg met u.