088 240 0700 info@lieftinglegal.nl

Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR werkzame personen.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR.
 3. LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.
 4. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EURO 4.500,00 (inclusief B.T.W.) of indien het door LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR in rekening gebrachte honorarium (inclusief B.T.W.) hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van EUR 6.500,00. LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever.
 5. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 6. Als een dergelijke door LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR ingeschakelde derde zijn/haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden of in redelijkheid bekend had moeten zijn met de schade en met de aansprakelijkheid daarvoor van LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR en/of van aan LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR verbonden of vroeger aan LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR verbonden personen. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR zal deze gelden storten bij een door LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR te bepalen bank. LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR is niet aansprakelijk, als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 8. Alle door opdrachtgever verstrekte gegevens worden uitsluitend door LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR gebruikt indien dit voor het sluiten en nakoming van de overeenkomst en voor de nakoming van overige bepalingen (waaronder deze voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsuitvoering van LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR, noodzakelijk is.
 9. De op de website geplaatste privacyverklaring maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.
 10. Het in verband met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR het recht heeft het dossier te vernietigen.
 11. Alle door LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR verzonden declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand. LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR is gerechtigd de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten over het verschuldigde factuurbedrag bij de opdrachtgever in rekening te brengen, krachtens de staffel van het Besluit BIK, gebaseerd op de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en LIEFTING LEGAL ADVOCATUUR is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste instantie worden behandeld door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Nieuws

Case

Cliënt, een verhuurder van een kantoor, heeft een vennootschap onder firma als huurder. Het gaat volgens het contract om kantoorruimte.  De vennootschap onder firma wordt ontbonden. De onderneming van de firma wordt door één van de vennoten …

Lees meer Lees meer
Case

De vraag wanneer wel en wanneer niet een leugen of een verzwijging reden geeft voor vernietiging van een overeenkomst, blijft reden voor procedures en dus gerechtelijke uitspraken en is naar mijn mening sterk afhankelijk van de omstandigheden van …

Lees meer Lees meer
Case

Het hiernavolgende is door mij namens een paar appartementseigenaren aan de kantonrechter voorgelegd. Cliënten hebben samen tekort stemmen in de Vereniging van Eigenaren (VvE) om allerlei wensen te kunnen vervullen. Alle andere stemmen zijn in …

Lees meer Lees meer
Case

Wanneer zijn opdrachten aan ZZP-ers toch arbeidsovereenkomsten geworden? De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt (zie via Google ECLI:NL:HR:2020:1746, 6 november 2020), dat als de inhoud van een overeenkomst voldoet aan de wettelijke omschrijving van …

Lees meer Lees meer
Case

Een interessant geval is door mij namens een paar appartementseigenaren aan de kantonrechter voorgelegd. Onder andere het volgende issue speelt daarin. Cliënten hebben samen tekort stemmen in de Vereniging van Eigenaren (VvE) om allerlei wensen te …

Lees meer Lees meer
Overig

In mijn praktijk worden regelmatig geschillen binnen de Vereniging van Eigenaren voorgelegd of tussen de Vereniging en bijvoorbeeld naburige bewoners of bedrijven. Het gaat dan om conflicten tussen appartementseigenaren onderling, soms uitmondend in …

Lees meer Lees meer

Liefting Legal Advocatuur

Bent u wellicht zelf in een geschil beland en heeft u behoefte aan een persoonlijk betrokken advocaat?

Lees meer over mij
Betrokken Betrokken
Helder Helder
30+ jaar ervaring 30+ jaar ervaring